Start arrow Biznes arrow Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Redaktor: SA   
Spis tre¶ci
Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Strona 2
Inwestorzy zagraniczni mog± lokować kapitał w każdej dziedzinie gospodarki narodowej Białorusi - za wyj±tkiem produkcji broni, substancji narkotycznych oraz truj±cych.

Inwestorzy zagraniczni maj± prawo do stworzenia na terytorium kraju firmy z dowoln± kwot± kapitału zagranicznego, w dowolnej formie prawnej, jak również ich wydziały oraz przedstawicielstwa.

Obecnie na Białorusi trwa proces przekształcenia więcej niż 470 organizacji państwowych w spółki akcyjne. Aktualna jest oferta sprzedaży należ±cych do Skarbu Państwa akcji około 160 spółek akcyjnych.

Wszystkim inwestorom zagranicznym niezależnie od formy własno¶ci oraz pochodzenia gwarantowana jest równa ochrona praw oraz interesów bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Inwestycje nie mog± być nacjonalizowane lub odebrane.

Państwo gwarantuje inwestorom prawo samodzielnego zarz±dzania działalno¶ci± inwestycyjnej (reinwestować zyski, swobodnie przeprowadzać otrzymany dochód za granicę po zapłaceniu podatków). Oprócz tego, inwestorowi gwarantuje się kompensacja szkód, poniesionych w wyniku  niestosownych działań urzędników organów państwowych.

Specjalne preferencje s± udzielane inwestorom, prowadz±cym działalno¶ć w Wolnych strefach ekonomicznych (WSE). Na Białorusi WSE funkcjonuj± we wszystkich sze¶ciu obwodach kraju.

Rejestracja inwestora jako rezydenta WSE odbywa się pod warunkiem realizacji projektu kwot± co najmniej 1 mln. euro.

Rezydenci WSE s± zwolnieni z następuj±cych opłat:
  •  ceł oraz VAT na importowane wyposażenie oraz towary, wykorzystywane dla produkcji eksportowej;
  •  podatku na zysk w ci±gu pięciu lat od dnia ogłoszenia zysku. W ci±gu kolejnych lat podatek na zysk obniża się dwukrotnie do 12 proc.;
  •  podatków na nieruchomo¶ć oraz nabycie samochodowych ¶rodków transportowych.

Poza granicami WSE Państwo udziela inwestorom specjalne ulgi dla stworzenia przedsiębiorstw w małych oraz ¶rednich miastach z liczb± ludno¶ci do 50 tysięcy ludzi oraz na terenach wiejskich.

W szczególno¶ci, inwestorzy zwalniaj± się z opłat:
  •  podatku na zysk;
  •  podatku na nieruchomo¶ć;
  •  ceł i VAT podczas sprowadzenia wyposażenia technologicznego jako wkładu do kapitału zakładowego firmy.

Dodatkowo w małych oraz ¶rednich miastach inwestorzy s± zwolnieni z opłat miejscowych podatków oraz zbiorów.


 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi