Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Białorusi - ¦redniowiecze
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Historia Białorusi - ¦redniowiecze
Redaktor: SA   
Na przestrzeni VIII i IX w. przemieszanie się Słowian z zamieszkuj±cymi te ziemie plemionami bałtyckimi  i ugrofińskimi spowodowało uformowanie się zespołów plemion – Krywiczów, Dregowiczów  i Radymiczów, które stanowi± podstawę narodowo¶ci białoruskiej. W IX w. pojawiaj± się pierwsze księstwa – najważniejsze z nich to Księstwo Połockie, Turowskie, Pińskie i Smoleńskie.

Już w 862 r. kroniki wspominaj± o Połocku, dużym mie¶cie, dorównuj±cym pod względem zamożno¶ci Kijowowi i Nowogrodowi Pskowskiemu.
W X w. rozpoczęła się chrystianizacja Słowian, zakończona jednak póĽniej, bo dopiero w XV-XVI w. Zabytki pi¶miennictwa ¶wiadcz±, że do wieku XIII ukształtowały się podstawy języka białoruskiego, choć ta teza kwestionowana jest przez duż± czę¶ć badaczy.

Przez paręset następnych lat Białorusini mieli swój udział w tworzeniu (wraz z Bałtami) Wielkiego Księstwa Litewskiego – wbrew nazwie zamieszkanego w większo¶ci przez Rusinów. Na państwo Witolda Wielkiego składały się m.in. takie ziemie jak Ru¶ Biała, Ru¶ Czarna ("czarna" bo "pogańska" – okolice Nowogródka) i Ru¶ Zaleska.

Kraj litewski sięgał od Bałtyku (ŻmudĽ) aż po Morze Czarne (Krym z okolicami). Warto zwrócić uwagę, iż w niektórych anglojęzycznych publikacjach Białoru¶ okre¶la się słowem "Litva" zamiast tradycyjnego okre¶lenia "Belarus" lub budz±cego skojarzenia raczej z carsk± Rosj± niż krajem między Bugiem a Dnieprem "White Russia" ("polska" Litwa za¶ to po angielsku "Lithuania") – ma to podkre¶lić historyczny zwi±zek Białorusi z tradycj± Wielkiego Księstwa Litewskiego. Godzi się dodać, iż język starobiałoruski (niektórzy badacze mówi± o "ruskim") był do 1699 roku językiem państwowym Litwy.

W 1410 r. oddziały z "Białej Rusi" brały udział w zwycięskiej walce z zakonem krzyżackim.

¬ródło: Wiki


Tagi: Białoru¶, historia
 
© 2021 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi