Start arrow Biznes arrow Przemysł na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Przemysł na Białorusi
Redaktor: WM   
Na Białorusi rozwinięty jest przemysł:

 • elektromaszynowy (produkcja obrabiarek)
 • ¶rodków transportu (produkcja samochodów ciężarowych MAZ, BelAZ, ci±gników, rowerów)
 • chemiczny (produkcja nawozów potasowych, włókien syntetycznych)
 • petrochemiczny (rafinerie ropy naftowej)
 • elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki, shemy integralne)
 • włókienniczy (lniarski, wełniany)
 • spożywczy (mięsny, mleczarski)
 • drzewny (produkcja mebli)
 • papierniczy
 • materiałów budowlanych
 • szklarski (słynna w ¶wiecie produkcja kryształów i porcelany)
 • skórzany.

Liczne s± zakłady rzemie¶lnicze (garncarskie, wikliniarskie).

Eksploatacja węgla kamiennego, ropy naftowej, fosforytów, soli kamiennej i potasowej, rud metali, torfu, łupków bitumicznych oraz surowców budowlanych (wapieni, margli, gliny, piasków).

Energia elektryczna (31,4 Twh, w 1995, co daje 3045 kWh na 1 mieszkańca) produkowana jest głównie w elektrowniach cieplnych, a największe: Berezowska (900 MW), Łukomlska (2400), Nowopolocka. Liczne elektrownie opalane przeważnie gazem. Komunikacja dobrze rozwinięta, największ± rolę odgrywa transport kolejowy (5,5 tys. km linii kolejowej), gł. linia kolejowa Brze¶ć–Mińsk–Orsza, fragment magistrali Berlin–Warszawa–Moskwa, oraz samochodowy (52 tys. dróg w tym 36,5 tys. asfaltowych).

Liczne żeglowne rzeki (największe Dniepr, Prypeć, Niemen, DĽwina Zachodnia) oraz kanał rzeczny Dniepr–Bug. Międzynarodowy port lotniczy w Mińsku. Rozwinięty transport ruroci±gowy (2906 km) przesyłaj±cy ropę naftow± i gaz ziemny m.in. do Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.

Przemysł na Białorusi jest rozwinięty lecz bardzo kosztowny ze względu na przestarzało¶ć technologiczn± w większo¶ci poradzieck±.

¬ródło: Wiki
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi