Start arrow Biznes arrow Polski eksport na Białoru¶ w 2012 r.
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Polski eksport na Białoru¶ w 2012 r.
Redaktor: LK   
Polski eksport na Białoru¶ obejmuje szeroki zakres produktów, praktycznie z każdej grupy towarowej. Mimo polityki białoruskiej administracji, d±ż±cej do ograniczenia importu, np. poprzez uruchamianie ci±gle nowych programów antyimportowych, daleko id±ca dywersyfikacja polskiego eksportu na Białoru¶ pozwala utrzymać jego stały poziom, a nawet nieznacznie go zwiększyć.

W strukturze towarowej polskiego eksportu dominuj±:
  • wyroby przemysłu elektromaszynowego (25,4 % polskiego eksportu do RB),
  • wyroby przemysłu chemicznego (23,7 %)
  • artykuły rolno spożywcze (22 %).

Powyższe grupy towarowe stanowi± przeszło 70 procent naszego eksportu, wynosz±c 958,6 mln USD. Kolejn±, również znacz±c± grup±, s± wyroby metalurgiczne - 121 mln USD (9 %). W przedziale 5,6 % - 2,6 % znajduj± się wyroby przemysłu drzewnego, ceramiczne, przemysłu lekkiego, wyroby różne oraz produkty mineralne.

Dominuj±c± pozycj± polskiego eksportu do RB nadal jest mięso wieprzowe, chociaż w stosunku do roku ubiegłego nast±pił spadek warto¶ci eksportu o 11 % (do 111,7 mln USD) i wolumenu o 19 % (do 40,2 tys. t). Mięso stanowi ponad 8 % polskiego eksportu do RB. Spadek eksportu mięsa wynika z uruchomiania w RB programu antyimportowego w postaci rozwoju dużych gospodarstw hodowlanych oraz własnych ubojni. Drug± pozycję (3,38 %) polskiego eksportu, stanowi± owoce ¶wieże - wzrost warto¶ciowy o 146 % w stosunku do 2011 r. i ilo¶ciowy o 158 %. Czę¶ci do urz±dzeń nadawczych i odbiorczych od 2-u lat wykazuj± rosn±c± dynamikę.

Kolejne główne pozycje towarowe oscyluj± od 1,8 % do 1,5 % polskiego eksportu, i s± to w kolejno¶ci:
  • akumulatory elektryczne (4-te miejsce), ich eksport systematycznie wzrasta
  • produkty do karmienia zwierz±t
  • polimery chlorku winylu.

¬ródło: MG, NatsStatKomitetu RBTAGI: export na Białoru¶, co sprzedawać, eksport
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi