Start arrow Biznes arrow Gwarancje państwowe dla inwestorów
Ciekawostki
Białoru¶ graniczy z dwoma krajami WNP: Rosj± (990 km) i Ukrain± (975 km) oraz z trzema krajami Unii Europejskiej: Litw± (462 km), Łotw± (143 km) i Polsk± (418 km).
 
powered_by.png, 1 kB
Gwarancje państwowe dla inwestorów
Redaktor: SA   
Spis tre¶ci
Gwarancje państwowe dla inwestorów
Strona 2
Strona 3
W ci±gu ostatnich miesięcy na Białorusi przyjęto szereg aktów prawnych
w kierunku radykalnej liberalizacji gospodarki i podwyższenia atrakcyjno¶ci
inwestycyjnej kraju. Wspomniane kroki maj± na celu zabezpieczyć wej¶cie
Białorusi w grono 25 krajów w rankingu Banku ¦wiatowego gospodarek
przyjaznych biznesowi.

1. Na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 4
marca 2008 roku nr 114 zniesiono „złot± akcję” – specjalne prawo państwa
do udziału w zarz±dzaniu podmiotami gospodarczymi.

2. Na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 17
grudnia 2007 roku nr 8 radykalnie uproszczono tryb rejestracji i likwidacji
podmiotów gospodarczych.
Wprowadzono zgłoszeniowy tryb rejestracji podmiotów gospodarczych.
Termin rejestracji skrócono z dotychczasowych 25 dni do 5, dwukrotnie
obniżono poziom minimalnych kapitałów zakładowych podmiotów
gospodarczych oraz rozmiaru odpowiedzialno¶ci subsydiarnej w spółkach z
dodatkow± odpowiedzialno¶ci±. Zastosowano system „jednego okienka” w
trakcie likwidacji podmiotów gospodarczych.

3. Na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 20
grudnia 2007 roku nr 9 wprowadzono szereg ulg dla podmiotów
gospodarczych oraz przedsiębiorców indywidualnych, prowadz±cych
działalno¶ć w miejscowo¶ci wiejskiej.
W 2008-2012 latach takie przedsiębiorstwa będ± zwolnione z podatków
od przychodów i nieruchomo¶ci. Obniżono opłatę skarbow± za wydawanie
koncesji.
Urz±dzenia i maszyny, wwożone przez takich przedsiębiorców na
terytorium Białorusi jako udział w kapitale zakładowym podmiotu
gospodarczego, zwolniono z VAT, jak również innych opłat celnych.
Banki białoruskie zostały zobowi±zane do wydawania takim
przedsiębiorcom tanich kredytów w kwocie do 20 tys. euro z minimalnymi
formalno¶ciami.


 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi